Usluge

PROTIVPOŽARNI SISTEMI-SPRINKLER I HIDRANTSKA MREŽA

Na osnovu Vašeg projekta vršimo izvođenje instalacija na sprinkler sistemima. Automatski protivpožarni sistemi sprinkler se koriste kao najčešċi vid zaštite od širenja vatre. Instalacija se izvodi kao cevni sistem na kom su priključene mlaznice. Rad sprinklera se zasniva na delovanju određene količine vode, koja treba da je što manja i da deluje na vatru uz što brže aktiviranje. Sistemi mogu da se snabdevaju vodom iz gradske mreže,ali se češće koriste posebni rezervoari sa vodom i pumpama kako bi se obezbedio sigurniji tok vode i pritisak.Sistemi koji se koriste su:

1. Mokri sistem (Wet system) u kojem su sprinkler cevi konstantno pune vode koja je pod pritiskom.
2. Suvi sistem (Dry system) koji se koristi tamo gde postoji rizik od mraza.Ispunjen je komprimovanim vazduhom, sa zatvorenim ventilom. Kada se sprinkler aktivira, pritisak vazduha se gubi i voda izlazi kroz cevi.
3. Pre-action system je kombinacija električnog i mehaničkog sistema za gašenje požara, cevi sprinklera se pune vodom tek nakon detekcije požara.
 
Ventili sa mlaznicama(sprinkler glave) se automatski otvaraju na odgovarajuċim temperaturama i povezani su sa mrežom cevi u kojima je voda pod stalnim pritiskom. Kada se temperatura proizvedena toplotom vatre poveċa do tačke pucanja (57-260ºC) napunjena staklena ampula sa tečnošċu ċe se slomiti i otvoriti sprinkler mlaznicu, te dolazi do raspršavanja vode. Voda je direktno povezana na difuzor koji je napravljen tako da vodu raspršuje u sitne kapljice, na pod ili na zid.

Ugradnjom sprinkler sistema,sprečava se brzo širenje požara,kao i nastala materijalna šteta. Mnoga osiguravajuća društva umanjuju premiju osiguranja klijentima koji imaju ugrađene sprinkler sisteme,što donosi značajnu uštedu u troškovima osiguranja.